Nandos, Oxford, 2008

Architects - Michaelis Boyd Associates, Photos: James Newton